MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI
Ticari Ünvanı : Reign Yatırım Danışmanlık E-Ticaret ve Dış Ticaret
Adresi : Mevlana Mah. Gözde Sok. Orkide Apartman No 35 Daire No :18 Talas/Kayseri

Whatsapp Müşteri Hizmetleri : 0850 840 6339
Telefon :  0553 481 99 01
Satıcı Mersis No :
Satıcı E-Posta Adresi : info@uvicto.com
Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi : Sürat Kargo

TÜKETİCİ

www.amazonteknik.com adresinde üyeliği bulunan ve işbu sözleşmeyi kabul eden veya kabul etmiş sayılan gerçek veya tüzel kişiler.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, Reign Yatırım Danışmanlık E-Ticaret ve Dış Ticaret  (Uvicto)’ya ait [www.amazonteknik.com] alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Reign Yatırım Danışmanlık ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar Reign Yatırım Danışmanlık’ın doğrudan sözleşmenin tarafı olmadığı hallerde;  işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında Reign Yatırım Danışmanlık’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

 

Kargo – Sürat Kargo – Karşıdan Ödemeli Kargo

İlan edilen fiyatlar  ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Reign Yatırım Danışmanlık E-Ticaret ve Dış Ticaret Firmasın’ın belirtilen fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

 

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle/yerine getirilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese veya elektronik ortamdaki adresine(E- Posta) ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikler, Mal/Hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı

tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Ancak Reign Yatırım Danışmanlık Firmasının sunduğu ve sattığı Mallar veya Hizmetler         ( 27 Kasım 2014 Tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15.Maddesinin 1.Fıkrasının (ğ) Bendi gereği ) “ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler  veya  tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler ”  Cayma Hakkının istinası olduğu gerekçesiyle; Reign Yatırım Danışmanlık’ın satmış olduğu bu nitelikteki Mal veya Hizmet satımında Tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. REIGN YATIRIM DANIŞMANLIK, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞI DURUMLARDA (MADDE 2’DE YER ALAN HALLER) REIGN YATIRIM DANIŞMANLIK’A KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA REIGN YATIRIM DANIŞMANLIK’tan BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı’ya geri gönderir. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı’ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın belirttiği kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler) b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetlerin iptal ve iade şartları Satıcı uygulama ve kurallarına tabidir.

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen  değere    kadar   ( 1 Ocak 2018’den İtibaren geçerli olmak üzere 4 bin 570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6  bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi  statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 Türk Lirası’nın altında bulunan  uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere  bağlı ilçelerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem

Heyetleri, 6 bin 860 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri görevli olacak. )  Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri görevlidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

MADDE 11 – MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Reign Yatırım Danışmanlık  tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 12 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme nezdinde Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Reign Yatırım Danışmanlık’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar;

Aşağıda adları/unvanları yazılı olan taraflar arasında aşağıdaki koşullarla bir Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır.

DANIŞMAN:

Ticari Ünvanı : Reign Yatırım Danışmanlık E-Ticaret ve Dış Ticaret

Adresi : Mevlana Mah. Gözde Sok. Orkide Apartman No 35 Daire No :18 Talas/Kayseri

Whatsapp Müşteri Hizmetleri : 0850 840 6339

Telefon :  0553 481 99 01

Satıcı Mersis No :

Satıcı E-Posta Adresi : info@uvicto.com

MÜŞTERİ:

www.amazonteknik.com adresinde üyeliği bulunan ve işbu sözleşmeyi kabul eden veya kabul etmiş sayılan gerçek veya tüzel kişiler.

Madde 2 – Konu;

İşbu sözleşme, Reing Yatırım Danışmanlık E-Ticaret ve Dış Ticaret (danışman olarak anılacaktır) ile işbu sözleşmeyi kabul eden veya kabul etmiş sayılan (müşteri olarak anılacaktır) arasında yapılan Danışmanlık Sözleşmesi şartlarını belirler.

Madde 3 – Kapsam;

Danışman’ın bu sözleşme uyarınca Müşteri’ye sunmakla yükümlü olduğu başlıca hizmetler şunlardır;

www.amazonteknik.com adlı web sayfasında yer alan süre sınırına tabi olarak müşterinin sahip olduğu bilişim sistemine uzaktan erişim yoluyla veya Danışman tarafından da kabul edilmek şartıyla müşteri tarafından istenildiği takdirde aynı fiziksel ortamda bulunularak Drop-shipping sistemi konusunda danışmanlık faaliyetleri ve teknik destekler,

Aynı süreye tabi olarak ithalat ve ihracat işlemlerine ait gümrük beyanlarının incelenme faaliyetleri,

Sürenin bitiminden sonra Danışman’a yüklenilebilecek bir kusurla oluşan teknik hataları gidermek konusunda ek ücret talep etmeksizin destek hizmeti sunmak.

Madde 4 – Danışmanın Görev, Sorumluluk ve Yetkileri;

Danışman, ilgili mevzuatlara uygun bir biçimde müşteriyi eğitmek ve sistemi öğretmekle görevlidir. Bu eğitimden sonra müşterileriyle gerekiyorsa iletişime geçmek ve kendi kusuruyla verdiği hizmet süresi içerisinde öğretemediği hususlar üstünde tekrar durmakla yükümlüdür. Danışman, Müşteri’nin hukuka aykırı sorularını cevaplamakla yükümlü değildir. Mevzuata aykırı olarak öğrenilmek istenen

hususlarda Danışman’ın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır ve bu sebep ileri sürülerek ücret iadesi Müşteri tarafından talep edilemez.

Danışman’ın öğretileri doğrultusu dışında hareket eden müşterinin herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. Danışman’ın verdiği Danışmanlık hizmeti süresi sonucunda aksine bir anlaşma bulunmadıkça müşterinin sorularını yanıtlama veya sorunlarını çözme gibi bir yükümlülüğü yoktur. Danışman’ın müşteriye kazanç garantisi verme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sadece mevzuata uygun olarak hareket etmeyi ve sistemi öğretmekle yükümlüdür. Ağır kusuru bulunmadıkça Danışman herhangi bir sebepten dolayı sorumlu tutulamaz.

 

Madde 5- Müşterinin Sorumlulukları

1) Müşteri, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren danışmanın kontrol edeceği tüm

Programları ve gerekiyorsa belgeleri belirlenen tarihte hazır etmekle yükümlüdür.

2) Danışmanın faaliyetin sürdürülebilmesi için uygun bir çalışma ortamı ile her türlü bilgi,

belge ve donanımı sağlamakla yükümlüdür.

3) Danışmanlık aldığı hususu ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmamakla veya danışmanlığın amacına uygun olan koşullar harici bu danışmanlık faaliyeti sonucu elde ettiği bilgilerle ticari kazanç elde etmemekle yükümlüdür.

Madde 6- Ücret ve Ödeme;

Müşteri, www.amazonteknik.com adresinde belirtilen ücreti danışmanlık hizmeti almadan önce ödemekle yükümlüdür.

Madde 7- Sözleşmenin Feshi;

Danışmanlık hizmetini henüz almamış olan müşteri, hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Danışmanlık hizmeti başladıktan sonra -elde edilecek bilgilerin niteliği gereği geri dönüşü olamayacağı için- Müşteri’nin fesih hakkı bulunmamaktadır.

Madde 8- Sözleşmenin Süresi;

İşbu sözleşme müşteri tarafından kabul edildiği veya kabul edilmiş sayıldığı tarihten itibaren -taraflarca feshedilmediği sürece- geçerlidir.

Madde 9- Mücbir Nedenler;

İşbu sözleşmede taraflara yüklenen sorumluluklardan herhangi biri, tarafların iradeleri dışında oluşan kaza, yangın, deprem, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir yasal düzenleme yahut benzerleri nedeniyle yerine getirilememekteyse ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilir. Söz konusu mücbir sebep 10(on) günden fazla sürer ve sözleşmenin ifasını imkansız kılarsa sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Sözleşme süresi içerisinde mücbir sebebin ortadan kalkması halinde taraflar durumu yeniden değerlendirerek sözleşmenin devamına karar verebilirler. Sözleşmenin feshi halinde mücbir sebebin ortaya çıkması

anına kadar geçen süre içerisinde oluşan yükümlülükler devam eder. Taraflar mücbir sebebi bahane ederek önceki yükümlülüklerinden kurtulamazlar.

 

Madde 10- Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

Taraflar, işbu sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin Ankara Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

Madde 11- Tebligat ve Bildirim;

Taraflar işbu anlaşma onaylanırken yer alan e-posta adreslerin bildirime açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü bildirimin geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin 15(on beş) gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde anlaşmada yazılı e-posta adreslere yapılacak bildirimlerin tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal bildirim olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

Madde 12- Yürürlük;

İşbu sözleşme 12 (oniki) maddeden oluşmakta olup müşterinin kabul etmesiyle birlikte hüküm ve sonuçlarını doğurur, yürürlüğe girer.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu “Gizlilik Sözleşmesi”(bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) 20.08.2018 tarihinde aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır.

BİLGİ AÇIKLAYAN

Ticari Ünvanı : Reign Yatırım Danışmanlık E-Ticaret ve Dış Ticaret

Adresi : Mevlana Mah. Gözde Sok. Orkide Apartman No 35 Daire No :18 Talas/Kayseri

Whatsapp Müşteri Hizmetleri : 0850 840 6339

Telefon :  0553 481 99 01

Satıcı Mersis No :

Satıcı E-Posta Adresi : info@uvicto.com

VE

BİLGİ ALAN

www.amazonteknik.com adresinde üyeliği bulunan ve işbu sözleşmeyi kabul eden veya kabul etmiş sayılan gerçek veya tüzel kişiler.

Bilgi Açıklayan ve Bilgi Alan bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 1-AMAÇ

İşbu Sözleşme 20.08.2018 tarihinde yürürlüğe girer ve taraflar arasındaki ticari ilişki sona erdiği tarihten itibaren 2 yıl daha  geçerli olmaya devam eder.

Gizli Bilgi paylaşımı yapılmasını gerektiren taraflar arasındaki ilişki aşağıda belirtildiği gibidir;

Müşterinin uvicto X adlı yazılım aboneliği bulunması ve Reign Yatırım Danışmanlık tarafından aralarındaki sözleşme gereği drop-shipping sisteminin inceliklerini öğrenmiş olması.

Bilgi Açıklayan, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler sırasında Bilgi Açıklayan’a ait bir takım Gizli Bilgileri Bilgi Alan ile paylaşacaktır.

İşbu sözleşme, Taraflar arasındaki bilgi alışverişi esnasında gizli tutulması gereken bilgileri tanımlamak ve bu bilgilerin korunmasına yönelik olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tesis etmek amacıyla imzalanmıştır.

Bilgi Alan taraf, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde Bilgi Açıklayan’dan alınan Gizli Bilgi ve belgelerin münhasıran Bilgi Açıklayan tarafından istenilen şekilde ve sadece işbu Sözleşme altında belirlenen hüküm ve şartlar doğrultusunda kullanılacağını kabul ve beyan eder.

Madde 2- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI VE KAPSAMI

Sözleşme’ye konu olan ve Taraflar arasında tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamında; Bilgi Açıklayan tarafından Bilgi Alan ile paylaşılan ve sözlü, görsel, manyetik veya herhangi başka bir ortamda bulunan ve “Gizli Bilgi” olarak tanımlanacak bilgiler;

 • Her türkü fikir, buluş, iş, metod
 • Patent, know-how, telif hakkı, marka, ticari sır,
 • Yasal korumaya konu olan ya da olmayan her yürlü yenilik,
 • Taraflar’ın arasındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı tüm ticari, mali, teknik bilgiler
 • Müşteri bilgileri,
 • İleriye yönelik sair projeler, reklam-tanıtım amaçlı fikirler ve kampanyalar,
 • Veriler, grafikler, formüller, süreçleri dizaynlar, planlar, örnekler, raporlar, finansal bilgiler, müşteri bilgileri, satış bilgileri, pazarlama bilgileri, üretim bilgileri, ticari bilgiler, tanımlar, bilgisayar programları, tasarımlar, analizler, şifreler, teknikler, kavramlar, sistemler, deneysel çalışmalar

Olarak özetlenebilecek ana konuları kapsar. Yukarıdaki hususlar dışında kalmasına rağmen, Bilgi Açıklayan’ın sözlü olarak dahi olsa gizli bilgi olarak nitelendirdiği tüm bilgiler ayrıca “Gizli Bilgi” olarak addedilir.

Yukarıda tanımı ve kapsamı belirtilen her türlü bilgi bu sözleşme kapsamında Gizli Bilgi niteliğinde kalmak üzere, özellikle aşağıda belirtilen bilgiler bu sözleşme kapsamında Gizli Bilgi olarak addedilecektir:

Uvicto X adlı yazılımın çalışma prensibi

Drop-shipping sisteminin Reign Yatırım Danışmanlık tarafından öğretilen kısımları

Madde 3- GİZLİ BİLGİ KAPSAMINDA OLMAYAN BİLGİLER

Bilgi Alan’ın, aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiyi sözleşmede belirtilen haller dışında kullanması halinde hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır;

 • Gizli Bilgi alındığı tarihte, Bilgi Alan tarafından biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,
 • Bilgi Alan’ın bu Gizli Bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,
 • Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya Bilgi Alan’ın hiçbir kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse,
 • Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bi şahıstan, üçüncü şahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,
 • Bilgi Alan’ın Hükümeti’ne kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, Bilgi Açıklayan tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,
 • Yayınlamaları veya kullanılmaları Bilgi Açıklayan’ın yazılı izni ile onaylanmışsa.
 • Madde 4- GİZLİ BİLGİNİN KULLANIM KOŞULLARIBilgi Alan taraf, bu Sözleşme süresince ve taraflar arasında Gizli Bilgi vermeyi gerektiren ilişkinin sona erme tarihinden itibaren sözleşmede belirtilen süre boyunca Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:
 • Bilgi Açıklayan tarafından verilme amacına uygun olarak kullanmak,
 • Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline bu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,
 • Bilgi Açıklayan’a ait gizli bilgileri en az kendi gizli bilgilerine gösterdiği özen ile korumak ve saklamak,
 • Gizli Bilgiyi, Bilgi Açıklayan’ın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,
 • İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme’nin amacı dahilinde tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmış ise, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak,
 • İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.

Madde 5- GİZLİ BİLGİNİN MÜLKİYETİ

Bilgi Açıklayan, Gizli Bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgileri ifşa eden Bilgi Alan’a herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder. Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Bilgi Alan’a, Bilgi Açıklayan’ın yazılım/bilg/eser/ürün mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarında korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Bilgi Alan, bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.

Madde 6- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Bilgi Açıklayan iş kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi Bilgi Alan’a vermeyi taahhüt eder.
 • Bilgi Alan, işbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde Bilgi Açıklayan’ın izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Bilgi Alan, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bilgi Alan, kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde Bilgi Açıklayan’a karşı öncelikle sorumludur.
 • Bilgi Açıklayan tarafında Bilgi Alan’a temin edilmiş iş ile ilgili belge ve bilginin, kendisinin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin Bilgi Açıklayan tarafından öğrenilmesi halinde, Bilgi Alan bundan dolayı sorumlu olacaktır.
 • Bilgi Alan, bu bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslara iletilmemesi için gerekli her ttürlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olmadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.
 • Bilgi Alan İşbu Sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile Bilgi Açıklayan’ın maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

 • Bilgi Alan sorumlu olduğu kişilerce Bilgi Açıklayan’a ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak Bilgi Açıklayan’a durumu bildirmekle yükümlüdür.
 • Bilgi Açıklayan, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini Bilgi Alan’dan talep etme hakkına sahiptir.

Madde 8- GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERİN İADESİ

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da işbu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve Bilgi Açıklayan’ın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu Bilgi Açıklayan’a iade edilir.

Madde 9- GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ

Bilgi Alan, Bilgi Açıklayan’ın yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

Madde 10- CEZAİ ŞART

İşbu Sözleşmenin gizlilik kurallarının ihlali halinde Bilgi Alan, Bilgi Açıklayan’a 15.000 TL tutarında cezai şartı ödemekle yükümlü olacaktır.

Cezai şart bedelinin ödenmesi, ihlal nedeni ile ortaya çıkan zarar ve ziyanı talep etme hakkını ortadan kaldırmaz.

Bilgi Alan İşbu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile Bilgi Açıklayan’ın maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 11- DEVİR VE SÜRE

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca sözleşmede belirtilen şekilde sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri ticari ilişkinin sona ermesinden sonra 2 yıl daha geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

Madde 12- TEBLİGAT

Yukarıda yazılı adresler, işbu sözleşmenin uygulanmasında, tarafların kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflardan birinin tebligat adresinde değişiklik olması halinde, yeni tebligat adresi diğer Tarafa bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Adres değişikliğinin, belirlenen sürede bildirilmemesinden dolayı oluşabilecek yükümlülüklerden, adresi değişen Taraf sorumludur.

İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek, ihtarlar ve diğer bildirimler, işbu sözleşmede belirtilen Taraf adreslerine teyitli faks ve iadeli taahhütlü mektup yolu ile belirtilen Taraflara ait adreslere yazılı ve Türkçe yapılır. Tarafların bu ihtarları aldığı tarih, ihtarın yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

Madde 13- MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın ortaya çıkan olayın, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. İşbu sözleşmenin devamına engel teşkil eden doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş, terör gibi olaylar, meydana geldikleri tarihi izleyen 15 (on beş) gün içinde Karşı Taraf tarafından diğer Taraf’a yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, taraflardan kaynaklanmayan ve taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil eden ve tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği durumlar olarak tespit edilen mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı taraflar sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda sözleşmenin feshedilmesi halinde, tarafların herhangi bir tazmin yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır.

Madde 14- KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.

Madde 15- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

Madde 16- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu sözleşmenin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Taraflar, işbu sözleşmenin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açmak hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu sözleşmenin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Madde 17- YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki tarafça kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak Bilgi Alan tarafından kabul edildiği vakit akdolunmuş olur.

UVİCTO X YAZILIM ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Madde-1 Satıcı ve Tüketici

SATICI

Ticari Ünvanı : Reign Yatırım Danışmanlık E-Ticaret ve Dış Ticaret

Adresi : Mevlana Mah. Gözde Sok. Orkide Apartman No 35 Daire No :18 Talas/Kayseri

Whatsapp Müşteri Hizmetleri : 0850 840 6339

Telefon :  0553 481 99 01

Satıcı E-Posta Adresi : info@uvicto.com

TÜKETİCİ

www.amazonteknik.com adresinde üyeliği bulunan ve işbu sözleşmeyi kabul eden veya kabul etmiş sayılan gerçek veya tüzel kişiler.

Madde-2 Sözleşmenin Konusu

www.amazonteknik.com üzerinden belirtilen süre içerisinde satışı gerçekleştirilen sözleşme konusu yazılımın üzerindeki Reign Yatırım Danışmanlık’ın hakları ve yükümlülükleriyle birlikte tüketicinin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince  hakları ve yükümlülüklerini içeren yazılı belgedir.

Madde-3 Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme uyarınca Tüketicinin ödeme yaptığı tarihte ilgili yazılımın ifası Reign Yatırım Danışmanlık tarafından anında gerçekleştirilerek bu gerçekleşme tarihinden sonra tüketici tarafından sözleşmenin uzatılması talebi halleri ayrık olmak üzere 3 ay geçerli olarak bu sözleşme uygulanacaktır.

Madde-4 Sözleşmenin Düzenlenme Tarihi

Aksi taraflar arasında yazılı bir şekilde kararlaştırılmadıkça , tüketicinin sözleşmeyi kabul ettiği tarih taraflar arasında sözleşmenin düzenlenme  tarihi olacak ve İşbu sözleşme hüküm ve sonuçları  bu tarihten itibaren doğacaktır.

Madde-5 Malın İlk Teslim Tarihi/Hizmetin İfasına Başlama Tarihi

Bu sözleşme Uvicto X isimli yazılımın niteliği gereği bir önödemeli sözleşme türüdür. Tüketici bu sözleşmeyi onayladıktan sonra ödeme yapması gerekmekte ve söz konusu yazılım ödeme yaptığı zamandan sonra 24(Yirmi Dört) saat içerisinde Reign Yatırım Danışmanlık tarafından ifa edilecektir. Beklenmeyen hal ile mücbir sebep halleri saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin geç ifasından doğacak tüm sorumluluk Reign Yatırım Danışmanlık’a ait olacaktır.

Madde-6 Yazılımın Bedeli

Bu sözleşme gereği Reign Yatırım Danışmanlık tarafından kendi web sağlayıcısı  www.amazonteknik.com üzerinden ifa edilecek olan Uvicto X  adlı yazılımın toplam fiyatı tüm vergiler dahil 400 Türk Lirası’dır.

Madde-7  Mücbir Sebep Halleri

İşbu sözleşmede taraflara yüklenen sorumluluklardan herhangi biri, tarafların iradeleri dışında oluşan kaza, yangın, deprem, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir yasal düzenleme yahut benzerleri nedeniyle yerine getirilememekteyse ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilir. Söz konusu mücbir sebep 10(on) günden fazla sürer ve sözleşmenin ifasını imkansız kılarsa sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Sözleşme süresi içerisinde mücbir sebebin ortadan kalkması halinde taraflar durumu yeniden değerlendirerek sözleşmenin devamına karar verebilirler. Sözleşmenin feshi halinde mücbir sebebin ortaya çıkması anına kadar geçen süre içerisinde oluşan yükümlülükler devam eder. Taraflar mücbir sebebi bahane ederek önceki yükümlülüklerinden kurtulamazlar.

Madde-8 Reign Yatırım Danışmanlık’ın Kusuru Sonucunda Tüketicinin Hakları

6502 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca:

 

8.1

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

 

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

 

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

 

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

 

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

 

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

8.2

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

 

8.3

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

 

8.4

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

 

8.5

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

 

8.6

Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

8.7

Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanır. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

 

8.8

Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin sağlayıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici bu hakları kullanamaz. Orantısızlığın tayininde hizmetin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

 

8.9

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar derhâl tüketiciye iade edilir.

 

8.10

Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde bu talep sağlayıcı tarafından yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin sağlayıcıya yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü geçemez. Aksi takdirde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

 

Madde-9 Tüketiciye Yükletilebilecek Ek Mali Yükümlülükler

Tüketiciden Mevzuat  gereği tahsil edilmesi zorunlu bir bedelin gelecekte söz konusu olması halinde (Mevzuat değişikliği gibi sebeplerle ) yukarıda bahsedilen 400 Türk Lirası ederindeki tutarın değişme zorunluluğu bulunduğu durumlarda Reign Yatırım Danışmanlık tarafından en geç 3(üç) iş günü içerisinde tüketici SMS veya E-Posta yoluyla bildirilmek suretiyle  bilgilendirilecektir.

Madde-11 Sözleşmenin Feshi

11.1 Taraflar Arasında Kararlaştırılarak Fesih

Sözleşme taraflarca kabul edilerek taraflar arasında yazılı bir anlaşmanın varlığı ile her zaman feshedilebilir.

11.2 Sözleşmenin Tüketici Tarafından Feshi

Tüketici haklı bir sebep göstermeksizin istediği vakit bu sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı bir şekilde feshetme hakkına sahiptir. Lakin bu fesih hakkı tüketici tarafından tek taraflı olarak kullanıldığında; tüketici Uvicto X adlı yazılımı kullandığı sürece yararlandığı tüm indirim bedelleri Reign Yatırım Danışmanlık’a ödemelidir. Reign Yatırım Danışmanlık’ın başka bir cezai şart ekleme hakkı saklıdır.

11.3 Sözleşmenin Reign Yatırım Danışmanlık Tarafından Feshi

Tüketici tarafından www.amazonteknik.com üzerinde yer alan gizlilik sözleşmesinin ihlali, www.amazonteknik.com adlı web sağlayıcısında yer alan kişisel bilgilerin(şifre gibi) 3. Kişilerle HAKSIZ paylaşımı, www.amazontekniko.com üzerinde yer alan üyelik sözleşmesinde belirtilen hallere tüketici tarafından aykırı davranışlar ve tüketici tarafından Türk Ticaret Kanununda yer alan Haksız rekabete yol açan davranışlar sonucunda Reign Yatırım Danışmanlık tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu fesih hakkı sonucunda önödeme yapan tüketiciye ücret iadesi yapılmayacaktır. Tüketici tarafından sözleşmelere aykırılığa yol açan hallerde Reign Yatırım Danışmanlık’ın maddi ve manevi tazminat istem hakkı saklıdır.

Madde-12 Tüketicinin Uyuşmazlık Hallerinde Başvurabileceği Merciiler

Tüketici, 1 Ocak 2018’den itibaren her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değer aralığında; 2018 yılı için değeri 4 bin 570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6  bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir belediyesi  statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 Türk Lirası’nın altında bulunan  uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere  bağlı ilçelerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, 6 bin 680 Türk Lirası ve üstündeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesine başvurabilecektir.

Madde-13 Yetkili Mahkeme

İşbu abonelik sözleşmesinden doğacak tüm uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde-14 Yürürlük

İşbu sözleşme hükümleri 14(on dört) maddeden oluşmaktadır. Tüketici kabul ettiği an hüküm ve sonuçlarıyla birlikte yürürlüğe girecek olup, fesih halleri ayrık kalmak koşuluyla abonelik süresinin bitimine kadar geçerli olacak; bu sürenin sonunda tüketici uzatma talebinde bulunmazsa kendiliğinden sona erecektir. Sözleşmenin muhtevasının değişikliği hallerinde tüketicinin uzatma talebi işbu sözleşme için sonuç doğurmayacak olup taleple birlikte yeni sözleşme yürürlüğe girecektir.